ALGEMENE VOORWAARDEN digitale producten

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De rechtsverhouding tussen Annets Alfabet, gevestigd aan Schansbos 19 te Linschoten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 75680491 en BTW-nummer NL002036189B97 (hierna ‘Annets Alfabet’) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst vooraf zijn gegaan. De Alfabetshop is de webshop van Annets Alfabet.

De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Annets Alfabet. Annets Alfabet behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.  Deze voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Annets Alfabet en klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Annets Alfabet en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Annets Alfabet, hierna: de ‘Klant’), met betrekking tot de verkoop van e-books (hierna: ‘e-book’ of in het meervoud ‘e-books’).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

1.3 Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen.

Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

1.4 Onderhavige voorwaarden zijn algemene voorwaarden die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van e-books. Vanzelfsprekend worden andere diensten en producten van Annets Alfabet besproken in andere voorwaarden.

1.5 Deze algemene voorwaarden voor e-book downloads kunnen worden geraadpleegd op de website van Annets Alfabet (www.alfabetshop.nl) of kunnen eenvoudig worden verkregen door een verzoek te versturen via e-mail naar info@alfabetshop.nl

Artikel 2 – Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads

2.1 Offertes en prijzen van Annets Alfabet houden geen enkele verplichting/ verbintenis in vanwege Annets Alfabet en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Annets Alfabet niet.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Annets Alfabet en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Annets Alfabet gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.

2.3 De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met downloadlink voor het downloaden van het e-book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail en dit binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Annets Alfabet aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uur na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van Annets Alfabet hebben ontvangen, of mocht de downloadlink niet werken, dient hij de Annets Alfabet onmiddellijk te contacteren via info@alfabetshop.nl.

2.4 Van zodra voormelde e-mail met download link aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-book downloaden binnen een termijn van een jaar, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na deze termijn van een jaar wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Artikel 3 – Gebruik van e-books

3.1 Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een pdf-reader. Een dergelijke reader is gratis te downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader/ Annets Alfabet is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.

3.2 De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, en wel op maximaal zes verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.alfabetshop.nl. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Annets Alfabet worden gecorrigeerd.

4.2 De aankoop van e-Books kan worden betaald door middel van Ideal of Paypal. Annets Alfabet kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de webshop (https://www.alfabetshop.nl/).

4.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet Annets Alfabet beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Annets Alfabet stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Annets Alfabet heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

4.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan Annets Alfabet in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

4.5 Het aangekocht e-book zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 5 – Geen verzakingsrecht en retourrecht

5.1 Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Artikel 6 – Verzendkosten

6.1 Omdat er alleen digitale producten worden verkocht, worden er geen verzendkosten berekend. De digitale producten worden verzonden naar de mailbox van de Klant. Er wordt dus geen fysiek product verzonden.

De download: ALGEMENE VOORWAARDEN e-books.


ANNETS ALFABET – www.annetsalfabet.nl

Schansbos 19

3461 GS Linschoten

Mail: info@annetsalfabet.nl

Tel.: 06-30086678 (tijdens kantooruren)

KvK nummer: 75680491

BTW-nummer: NL002036189B97

Bankrekeningnummer: NL48 RABO 0345 4818 60